زنان و مادران ایران آجر به آجر برای فرزندان این سرزمین مدرسه می‌سازند. به ازای پرداخت هر ۱۰.۰۰۰ ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام شما در مدرسه نصب خواهد شد.
استان تهران
تعداد پروژه
1 پروژه
مشارکت کننده
8004 نفر
شهر تهران
مشارکت کننده
1835 نفر
استان اردبیل
مشارکت کننده
8137 نفر
استان گلستان
مشارکت کننده
39926 نفر