زنان و مادران ایران آجر به آجر برای فرزندان این سرزمین مدرسه می‌سازند. به ازای پرداخت هر ۱۰.۰۰۰ ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام شما در مدرسه نصب خواهد شد.
استان تهران
تعداد پروژه
1 پروژه
مشارکت کننده
4993 نفر
استان مرکزی
مشارکت کننده
180 نفر
استان کردستان
مشارکت کننده
1994 نفر
استان سمنان
مشارکت کننده
220 نفر